Programul sectorial ADER 2019-2022

Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022", își propune să ofere soluţii în privința protecției mediului și a combaterii schimbărilor

climatice, pentru o mai bună orientare spre piață și asigurarea într-o mai mare măsură a legăturii dintre cercetare, inovare, consultanță, fermieri și procesatori.

Agricultura și zonele rurale pot utiliza mai bine noile tehnologii și cunoștințele obținute în urma cercetărilor efectuate în cadrul Planului Sectorial - ADER 2022.

Obiectivele Planului Sectorial - ADER 2022 se referă la dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței culturilor la boli și dăunători, precum și a unor practici inovatoare de stimulare a competitivității economice și de consolidare a evoluției pieței, de atenuare a

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Politica Agricolă Comună de după 2020, trebuie să fie deschisă față de cercetare și inovare, pentru a reflecta caracterul multifuncțional al sistemelor agricole și alimentare, îmbunătățind astfel accesul la cunoștințe noi.

De asemenea, ar trebui să asigure în continuare securitatea alimentară prin accesul permanent la alimente suficiente, sigure și hrănitoare și să contribuie la obținerea unei producțiii agricole sustenabile, o alimentație mai sănătoasă și la bunăstarea animalelor.

 

Obiective generale

 

1) Îmbunățățirea rezultatelor economice ale fermelor, prin creşterea eficienței de utilizare a resurselor naturale şi a inputurilor tehnologice, pentru o agricultură durabilã, în contextul schimbărilor climatice, cuprinde 17 proiecte, cu valoarea totală de 15.300.000 lei;

 

2) Îmbunătățirea calității producției culturilor de câmp, în concordanță cu cerințele pieței şi a consumatorilor, pentru o mai bună competitivitate pe piața internă şi internațională, cuprinde 7 proiecte, cu valoarea totală de 7.450.000 lei;

 

3) Dezvoltarea de cercetări fundamentale, în scopul deschiderii de noi căi de progres în cercetarea aplicativă, cuprinde 5 proiecte, cu valoarea totală de 4.550.000 lei;

 

4) Dezvoltarea cercetărilor de ameliorare genetică la cartof prin noi abordări genomice şi biotehnologice, cu scopul obţinerii de noi genotipuri care să corespundă exigenţelor actuale şi de perspectivă privind producerea de alimente mai sănătoase, de calitate superioară, pretabile agriculturii ecologice și producerii de biocombustibili și care să permită utilizarea unor noi metode tehnologice protective față de mediu, cu potenţial de conservare şi regenerare a resurselor naturale, cuprinde 1 proiect, cu valoarea totală de 1.000.000 lei;

 

5) Producerea de cartof de sămânţă din categoriile superioare la soiurile solicitate de piaţă şi la noile creaţii în curs de implementare, cuprinde 4 proiecte, cu valoarea totală de 2.350.000 lei;

 

6) Dezvoltarea unor tehnologii curate care să acopere întreg lanțul alimentar de la fermă la consumator – „from farm to fork”, în concordanţă cu principiile agriculturii durabile, creșterea securității, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de 650.000 lei;

 

7) Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole, cuprinde 33 proiecte, cu valoarea totală de 31.990.000 lei;

 

8) Managementul durabil al resurselor genetice animale, cuprinde 20 proiecte, cu valoarea totală de 17.950.000 lei;

 

9) Îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii competitivității sectorului de creștere a animalelor, a siguranței și calității produselor, scăderea impactului asupra mediului, cuprinde 5 proiecte, cu valoarea totală de 5.900.000 lei;

 

10) Eficientizarea sistemelor de exploatare a animalelor de fermă, cuprinde 3 proiecte, cu valoarea totală de 2.000.000 lei;

 

11) Supravegherea epidemiologică a efectivelor de animale prin derularea şi monitorizarea unor ample programe de prevenire şi combatere a unor boli la animale, cuprinde 3 proiecte, cu valoarea totală de 4.900.000 lei;

 

12) Dezvoltarea cercetărilor de apicultură, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de 950.000 lei;

 

13) Managementul durabil al resurselor acvatice vii, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de 2.800.000 lei;

 

14) Dezvoltarea și diversificarea sistemelor și tehnologiilor de acvacultură, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de 2.700.000 lei;

 

15) Asigurarea sănătății viețuitoarelor acvatice și a oamenilor, cuprinde 1 proiect, cu valoarea totală de 1.000.000 lei;

 

16) Punerea în valoare a patrimoniului pastoral al României prin sporirea producţiei totale de furaje şi a calităţii acestora, cu o conversie optimă în produse animaliere, în concordanţă cu o bună practică agricolă caracterizată prin armonizarea dintre dezvoltarea economico - socială, conservarea biodiversităţii şi protecția mediului, cuprinde 7 proiecte, cu valoarea totală de 5.750.000 lei;

 

17) Îmbunătățirea nutriției și sănătății, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de 2.500.000 lei;

 

18) Creșterea durabilă a producției interne, cuprinde 3 proiecte, cu valoarea totală de 2.000.000 lei;

 

19) Asigurarea siguranței și securității alimentare în condițiile gestionării durabile a resurselor naturale climă, sol, apă, biodiversitate din agricultură, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de 3.000.000 lei;

 

20) Integrarea problemelor legate de resursele de sol în politicile europene și globale agricole și de protecție a mediului, cuprinde 1 proiect, cu valoarea totală de 1.600.000 lei;

 

21) Eficiența economică, tehnologii, protecția mediului în agricultură, cuprinde 1 proiect, cu valoarea totală de 1.800.000 lei;

 

22) Dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare și multisectoriale în domeniul economiei agrare și dezvoltării rurale durabile, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de 1.450.000 lei;

 

23) Economie, organizare, management și marketing în agricultură, cuprinde 1 proiect, cu valoarea totală de 1.000.000 lei;

 

24) Dezvoltarea capacității administrative, a administrației centrale și locale, a operatorilor economici de a elabora și implementa politici publice, strategii și programe la nivel național și regional în domeniul asigurării securității alimentare naționale și a atingerii obiectivelor strategice Europa 2020, cuprinde 2 proiecte, cu valoarea totală de  2.100.000 lei;

 

25) Mecanizarea și automatizarea proceselor în agricultură și industria alimentară 2019-2022, cuprinde 8 proiecte, cu valoare totală de 10.310.000 lei.

 

Search