Obiectiv general

 

Consolidarea / dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală, teoretică şi de utilitate aplicativă de tip multi – inter şi transdisciplinar, a Institutului Naţional de Cercetări Economice – INCE, prin crearea infrastructurii şi dezvoltarea competenţelor Centrului de Economie Montană ”CE-MONT” (înfiinţat prin aprobarea Prezidiului Academiei Române din 17 decembrie 2008) în domenii ale economiei specifice zonelor de munte, vizând cu predilecţie agricultura din gospodăriile rurale montane şi mediul montan, creşterea productivităţii exploataţiilor agricole montane private cu perspective de dezvoltare, a entităţilor de valorificare a produselor montane de calitate şi a celor generatoare de locuri de muncă şi astfel asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare pentru aproximativ 3 milioane de oameni care trăiesc în munţii României şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie din Uniunea Europeană.

Face parte din obiectivul principal al programului privind creşterea competitivităţii economice, în contextul sporirii importanţei munţilor sub efectele schimbărilor climatice şi demografice la nivel global, european şi naţional, urmărindu-se: asigurarea suportului ştiinţific şi contribuţii la elaborarea de strategii, metodologii, modele, programe şi proiecte de dezvoltare durabilă în ruralul montan; acumularea, cercetarea şi diseminarea de informaţie cu suport ştiinţific; sensibilizarea continuă a societăţii româneşti şi europene, dezvoltând cooperări inter – instituţionale naţionale şi internaţionale de C-D şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI; încurajarea creării de parteneriate, cu scopul valorificării echilibrate a resurselor economice montane, conservării tradiţiilor valoroase, protejării şi dezvoltării populaţiei şi mediului montan, în viziune durabilă; crearea / dezvoltarea cercetării montanologice în România; participarea / iniţierea de evenimente ştiinţifice consacrate arealelor montane – de nivel internaţional, naţional, regional şi local. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor competiţiei prin sporirea substanţială şi într-un domeniu de noutate, dar deficitara capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare în scopul creşterii nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional; prin formarea unor cercetători tineri şi amplificarea cunoştinţelor cercetătorilor ce deţin competenţe profesionale în domeniile economiei montane; prin elaborarea de studii şi cercetări aprofundate, pe domenii şi de tip multi, inter şi trans-disciplinar, prin muncă de cercetare în echipe de lucru multi-disciplinare şi formarea de specialişti montanologi – cu cunoştinţe multiple.

În acest mod, cu mijloace moderne de informare şi comunicare la îndemână şi prin menţinerea unui contact apropiat cu instituţiile publice de C-D şi mediul economic montan şi prin manageriat ştiinţific de calitate, prin participarea şi organizare de evenimente consacrate problematicii economice, sociale şi de mediu – montane şi prin angrenarea participativă a cadrelor universitare şi cercetătorilor din universităţi la noi teme de cercetare, va spori calitatea şi eficienţa C-D în scopul stimulării ofertei de servicii performante pentru întreprinderile din spaţiul montan.

Calitatea infrastructurii, volumul şi calitatea informaţiilor, materialele documentare, dotările moderne, lucrările ştiinţifice, disponibilitatea şi calitatea cercetătorilor din cadrul Centrului de Economie Montană, calitatea dezbaterilor şi însăşi amplasamentul CE-MONT în interiorul spaţiului montan – vor asigura un mediu de cercetare şi educaţie de nivel tehnico-ştiinţific înalt şi atractiv pentru cercetătorii tineri din reţeaua de C-D a României, dar şi pentru specialiştii şi cercetătorii din străinătate.

Search