Obiective specifice

Obiectiv specific nr. 1: Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare a INCE, prin crearea infrastructurii Centrului de Economie Montană ca unitate de C-D descentralizată, cu scopul creşterii capacităţii de cercetare şi a gradului de competitivitate ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional, în domeniul economiei zonelor de munte, agriculturii, siguranţei şi securităţii alimentare.

Obiectiv specific nr. 2: Inventarierea competenţelor: cercetători, specialişti, cu cunoştinţe acumulate şi cercetarea în scopul cunoaşterii specificităţii zonale a agriculturii şi economiei celor cca. 950.000 gospodării montane din Carpaţii României. Cercetarea metodelor şi tehnicilor inovative pentru creşterea productivităţii muncii în gospodăriile montane, a gradului de igienă şi securitate alimentară, în echilibru cu mediul montan şi cu garantarea durabilităţii. Studierea formelor asociative, cu selectarea celor performante în zonele montane. Analiza şi selectarea externalităţilor pozitive – în consens cu progresul cercetărilor din U.E. în domeniu.


Obiectiv specific nr. 3: Observarea şi analiza efectelor schimbărilor climatice în zonele montane, managementul apelor şi elaborarea de programe şi metode de prevenire a riscurilor pe termen mediu şi îndelungat, conectarea la reţeaua ştiinţifică internaţională angrenată în acest domeniu.

Obiectiv specific nr. 4: Cercetarea şi inventarierea resurselor montane neagricole, valorificabile durabil şi potenţial generatoare de noi locuri de muncă, în noi întreprinderi mic industriale locale. Studierea resurselor energetice regenerabile din zonele de munte, a potenţialului energetic şi soluţiilor tehnice abordabile, efectelor economice durabile. Elaborarea unor prognoze şi colaborarea cu instituţii publice şi întreprinderi interesate în zona montană.

Obiectiv specific nr. 5: Acumularea de informaţii utile cu privire la performanţele economico-sociale şi evoluţia cercetărilor ştiinţifice consacrate zonelor montane, la nivel naţional, european şi mondial; culegerea selectivă de date statistice şi realizarea unei Bănci de Date – Montane, ca bază pentru elaborarea de prognoze şi programe destinate dezvoltării economico-sociale şi protecţiei mediului montan.

Obiectiv specific nr. 6: Studierea biodiversităţii agro-silvice montane cu selectarea şi elaborarea metodelor de conservare a speciilor şi soiurilor vegetale, a raselor de animale, de primă utilitate socială, cu accent pentru realizarea de hrană de calitate în condiţii de echilibru agro-silvic durabil.

Obiectiv specific nr. 7: Studierea potenţialului, efectelor economice şi limitelor dezvoltării turismului rural şi a agroturismului montan în corelare cu efectele asupra scopului fixării generaţiilor tinere la continuarea activităţilor agro-zootehnice tradiţionale, prin completarea veniturilor şi sporirea calităţii vieţii în satele de munte. Elaborarea de studii locale pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare durabilă a localităţilor rurale montane.

Obiectiv specific nr. 8: Studierea comparată, la nivelul ţărilor cu munţi din U.E., a formelor de instruire profesională din ruralul montan. Selectarea şi adaptarea la specificul, realităţile şi etapa de dezvoltare a ruralului montan românesc. Contribuirea la crearea şi dezvoltarea unui sistem educativ durabil, adaptat specificităţii agro-rurale montane carpatice, pe baze ştiinţifice şi pragmatice, cu dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale. Ameliorarea eficienţei, a calităţii activităţii de cercetare – dezvoltare, din universităţi şi alte instituţii de C-D publice din România, pentru creşterea ofertei de servicii destinate întreprinderilor active în zona montană.

Obiectiv specific nr. 9: Difuzarea largă şi constantă a cunoştinţelor privind specificitatea economică, restricţiile şi oportunităţile rurale montane, protejarea mediului montan. Informarea şi sensibilizarea permanentă a societăţii, predilect urbană, cu privire la importanţa, specificitatea şi valoarea populaţiei rurale montane, a nevoii de protecţie şi conservare a resurselor, tradiţiilor şi populaţiei satelor de munte. Conştientizarea populaţiilor montane asupra valorii proprii şi rolului important ocupat în societatea românească şi a Uniunii Europene.

Obiectiv specific nr. 10: Dezvoltarea legăturilor ştiinţifice ale INCE şi Academiei Române pentru tematica cercetării consacrate zonelor montane la nivel internaţional, prin crearea unei ”Universităţi Montane” Est – europene, cu profil aplicativ, pentru masteranzi, doctoranzi şi cercetători, destinată schimbului de informaţii şi cunoştinţe, orientării acestora şi sporirii calităţii şi utilităţii cercetărilor în zonele montane, în concordanţă cu nevoile economice şi mutaţiile geo-climatice şi demografice apărute la nivel global, european şi naţional. Prin această ”Universitate Montană” se va putea asigura un mediu de cercetare şi educaţie cu nivel tehnic şi ştiinţific înalt, atractiv pentru tineri cercetători din România şi din străinătate.

Obiectiv specific nr. 11: Formarea unei ”Biblioteci Montane” cu lucrări ştiinţifice, teze de doctorat, monografii, studii, strategii, legislaţie, lucrări enciclopedice, opere literare ş.a., consacrate zonelor montane, pentru a fi puse la dispoziţia masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor, studenţilor români şi străini din cadrul sau în tranzit la CE-MONT.

În cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, funcţionează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie, Cristian – Sibiu, dar care este profilat pe cercetare aplicativă cu caracter pregnant tehnic agricol. Acest institut va intra în relaţii de parteneriat permanent cu CE-MONT, urmând ca împreună cu alte institute şi universităţi să formeze în viitor o reţea de cercetare montanologică.

Proiectul dezvoltă un ”pol de excelenţă” atât prin infrastructura de CD nou creată şi unicitatea abordării pluridisciplinare, axate pe siguranţa şi securitatea alimentară pentru un mare segment de populaţie, în dificultate, cât şi prin colaborarea curentă cu alte instituţii şi organizaţii specifice dezvoltării agrorurale montane din imediata apropiere, fizică (în bazinul Dornelor):  1. Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC Vatra Dornei), instituţie publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR, 1994 – 2009);
  2. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Iaşi, cu ”Centrul de Montanologie pentru practica studenţilor” - Sarul Dornei (2009);
  3. Forumul Montan din România – organizaţie neguvernamentală membră a Parteneriatului Montan Internaţional (ONU/FAO, 2002 - 2009), cu sediul la CEFIDEC Vatra Dornei;
  4. Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană ”Romontana” – organizaţie neguvernamentală membră a ”Euromontana” (2000 – 2009), cu sediul la CEFIDEC Vatra Dornei;
  5. Federaţia Agricultorilor de Munte ”Dorna” (creaţie împreună cu MAPDR şi GTZ Germania, 1993 – 2009);
  6. Liceul de Agricultură Montană Dorna Candrenilor (1990 – 2009).

 

   Prezenţa CE-MONT va dinamiza activităţile celorlalte instituţii/organizaţii din zonă, împreună cu care se creează un ”POL DE EXCELENŢĂ MONTAN” naţional şi regional, dar şi internaţional, pentru zona montană carpato-balcanică.

   Această configuraţie va permite şi va facilita noi parteneriate, contact direct şi implicare în orientarea sferei aplicative, experimentări şi urmăriri de rezultate, monitorizări şi corective, un bun pilotaj ştiinţific.

   CE-MONT va putea dezvolta o reţea de CD cu instituţii şi universităţi care au deja preocupări pentru ruralul montan, ca de exemplu: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie, Cristian – Sibiu (1991 – 2009); Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti, Braşov (ASAS); Institutul de Cercetări Silvice, Bucureşti/Câmpulung Moldovenesc; Universităţile de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi şi Cluj – care deţin secţii de ago-montanologie ş.a.

   Această reţea se va putea conecta la reţele de cercetare preocupate de munţi, de la nivel european şi mondial (GRID, GEANT ş.a.). Academia Europeană – EURAC, este avută în vedere.

   Intră în calcul şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu asociaţii internaţionale şi naţionale cu activităţi specifice pentru dezvoltarea agro-rurală montană, ca ”Euromontana”, AEM – Asociaţia Europeană a Aleşilor Munţilor, Parteneriatul Montan Internaţional (ONU/FAO), organizaţii şi instituţii naţionale specializate, ca de exemplu: Uniunea Naţională a Comunităţilor Montane din Italia (UNCEM), Agenţia Naţională a Zonei Montane din România (MAPDR) ş.a.

   CE-MONT va crea legături cu întreprinderi din sectoarele agro-alimentar, forestier, turism ş.a. şi va contribui la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor cooperatiste – în scopul promovării inovării în cadrul întreprinderilor care produc valoare adăugată în baza resurselor montane exploatate durabil şi creează locuri de muncă pentru agricultorii montani.

   CE-MONT va dobândi capacitatea analizării agriculturii montane şi activităţilor complementare, sub aspectul eficienţei economice urmărindu-se menţinerea necesarului de populaţie şi a efectivelor de animale funcţie de capacitatea de furajare, valorificarea altor resurse, reducerea şomajului urban, asigurarea forţei de muncă pentru sectoarele forestiere şi miniere, ş.a. Prin suma activităţilor prevăzute CE-MONT va contribui la creşterea competitivităţii INCE prin cercetări fundamentale, organizare şi management performant, cu sporirea eficienţei studiilor şi cercetărilor pentru economia zonelor de munte la nivelul cerinţelor Uniunii Europene.

Întărirea capacităţii administrative se va realiza prin:  1. consolidarea capacităţii CE-MONT în elaborarea şi administrarea unor proiecte de CD în zonele de munte, ca aplicant sau în parteneriate naţionale şi internaţionale;
  2. dezvoltarea capacităţilor CE-MONT de a administra legăturile ştiinţifice create, ca şi legăturile cu beneficiarii potenţiali ai activităţii de CD precum şi de a sensibiliza instituţiile şi comunităţile locale în vederea solicitării de asistenţă ştiinţifică în domeniile agriculturii montane şi complementare.

 

Exemple de direcţii noi de cercetare:

- Studierea specificităţii economiei gospodăriilor montane şi a paletei externalităţilor pozitive generatoare de noi locuri de muncă şi stabilitate socială în intramontan;
- Studii de marketing şi managementul calităţii produselor montane agroalimentare;
- Studii de gradientică montană, influenţele economice şi diferenţierile zonale;
- Studierea economiei resurselor montane neagricole şi energetice regenerabile;
- Studii privind legislaţia montană, strategii şi politici comparate, la nivel internaţional;
- Studii asupra efectelor economico-sociale ale schimbărilor climatice în zonele montane, mutaţiile şi prevenţiei;
- Crearea unei Bănci de Date – Montane informatizate şi elaborarea de prognoze economico-sociale pe termen mediu şi îndelungat pe masivi/regiuni montane;
- Studierea tradiţiilor montane agro-silvo-pastorale şi cultural-spirituale, cu valoare perenă şi a modalităţilor de conservare a identităţii comunităţilor montane;
- Studii socio-psihologice asupra populaţiilor montane – a manifestărilor de conservatorism faţă de nou, metode de atenuare şi diferenţieri regionale;
- Studierea formelor asociative, cooperatiste, exersate în zonele montane româneşti şi europene, cu valoare de multiplicare în Carpaţii României, în perspectivă;
- Elaborarea unor principii, concepte, scenarii, de strategii şi politici destinate protecţiei şi dezvoltării economico-sociale durabile a spaţiului montan, cu diferenţele date de specificitatea geo-climatică, economică şi tradiţională;
- Elaborarea unor criterii ştiinţifice, economico-sociale şi naturale, pentru diferenţierea gradului de defavorizare a aşezărilor montane, cu scopul aplicării în viitor a unor politici de susţinere, diferenţiate;
- Contribuţii pentru edificarea, realizarea, ameliorarea unui sistem educaţional adaptat specificităţii agro-silvo-economice şi de mediu montan – la toate nivelele educaţionale;
- Inventarierea şi selectarea elementelor de know-how economic durabil, de succes, de la nivel U.E. şi mondial şi selectarea unor oferte de transfer spre arealul montan românesc;

Search