Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 15 aprilie – 13 mai 2021

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Economie Montană CE-MONT, centru cu personalitate juridică în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu” organizează, în perioada 15 aprilie – 13 mai 2021, la sediul său din Vatra Dornei, Str. Petreni, nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următorului post vacant:
  •  Contabil șef ( ½ normă); 


Puteți decărca aici Anunțul, condițiile de participare, programul de desfășurare și bibliografia.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs.

Rezutat proba scrisă.

Rezultat proba orală.

Rezultat final.

Search