Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 29 iunie 2022 – 05 august 2022 – Asistent de cercetare știintifică

În temeiul Legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Centrul de Economie Montană CE-MONT, organizează, în perioada 29 iunie 2022 – 05 august 2022, la sediul din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următorului post:

 • Asistent de cercetare știintifică (1 post normă întreagă);

Puteți decărca aici Anunțul, condițiile de participare și programul de desfășurare.

Puteți decărca aici bibliografia necesară pentru concurs.

Concursul constă în următoarele etape:


a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 01 august 2022, ora 0900;

b) proba scrisă va avea loc în data de  03 august 2022, ora 1000;

c) proba orală/interviu va avea loc în data de  05 august 2022, ora 1000;

d) afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 05 august 2020, ora 1700 .

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a gradelor stiintifice, acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (după caz);https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe Registru general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice;https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ lista lucrărilor publicate, relevante pentru postul la care candidează;https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ curriculum vitae format europass în limba română;https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;https://ce-mont.ro/anunt-organizare-concurs-cemont-in-perioada-29-iunie-2022-05-august-2022-cercetator-stiintific/ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 • să aibă activitate de cercetare dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puțin 4 ani, în alte activități;
 • Studii de specialitate în industria alimentară, tehnologia preparării alimentelor, controlul calității produselor alimentare
 • Lucrări științifice și publicații, în reviste naționale și sau internaționale.
 • Prezența la sediul CE-MONT din Vatra Dornei.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele se primesc la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava până la data de  29.07.2022, ora 1400, tel.: 0330.110.030.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru postul de Cercetător științific

 • 29.06.2022 – 29.07.2022 ora 1400 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 01.08.2022, ora 1600 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • >02.08.2022, până la ora 1200 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 02.08.2022, ora 1600 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al selectiei dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 03.08.2022, ora 1000 – susţinerea probei scrise la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 03.08.2020, ora 1600 – afişarea rezultatelor privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 04.08.2022, până la ora 1200 – depunerea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 04.08.2022, până la ora 1600 – soluționarea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 05.08.2022, ora 1000 – susţinerea probei orale/interviu, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 05.08.2022, ora 1700 – afişarea la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava a rezultatelor finale ale concursului.
2 Views