Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 22 august 2023 – 29 septembrie 2023 – Cercetător științific gr. III 1/2 normă

În temeiul Legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu”, organizează, în perioada 22.08.2023 – 29.09.2023, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • Cercetător științific gr. III, 1 post, cu ½ normă (cercetător științific gr. III, în bacteriologie, microbiologie și farmacologie, COR 226304, 4 ore/zi, în regim de prezență la sediul CE-MONT, 4 ore/zi);

Puteți descărca aici Anunțul, condițiile de participare și programul de desfășurare.

Bibliografia necesară pentru acest concurs este inclusă în anunț

Concursul constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.09.2023, orele 09 00 – 17 00 ;
b) proba scrisă va avea loc în data de  27.09.2023, ora 10 00 ;
c) proba orală/interviu va avea loc în data de  29.09.2023, ora 10 00 ;
d) afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 29.09.2023, ora16 00 

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • declarație pe propria răspundere privind lucrările științifice prezentate;
 • actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și a gradelor științifice, acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (după caz);
 • copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe Registru general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
 • copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 • lista lucrărilor publicate, relevante pentru postul la care candidează;
 • curriculum vitae format europass în limba română;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 • Să aibă titlul de doctor;
 • Să aibă activitate de cercetare dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puţin 4 ani;
 • Studii de specialitate, lucrări științifice și publicații, în profilul concursului;
 • Prezența la sediul CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud Suceava.
 • Detalii despre condițiile necesare de acceptare pentru posturile Ce-Mont se pot găsi în ROI Ce-Mont.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele se primesc la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava până la data de  22.09.2023, ora 1600, tel.: 0330.110.030.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru postul de Cercetător științific

 • 21.08.2023 – 22.09.2023 ora 16:00 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 25.09.2023, până la ora 17:00 – selecția dosarelor și afișarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 26.09.2023, până la ora 12:00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 26.09.2023, ora 17:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al selecției dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 27.09.2023, ora 10:00 – susţinerea probei scrise la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 27.09.2023, ora 17:00 – afişarea rezultatelor privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 28.09.2023, până la ora 12:00 – depunerea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 28.09.2023, până la ora 17:00 – soluționarea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava.
 • 29.09.2023, ora 10:00 – susţinerea probei orale/interviu la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 29.09.2023, ora 16:00 – afişarea rezultatelor privind susţinerea probei orale, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava și finalizarea concursului