Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 22 august 2023 – 29 septembrie 2023 – Asistent de cercetare științifică în domeniul științelor juridice 1/2 normă

În temeiul Legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu”, organizează, în perioada 22.08.2023 – 29.09.2023, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • Asistent de Cercetare Științifică, 1 post, cu ½ normă, (asistent de cercetare în domeniul științelor juridice, COR 261916).

Puteți descărca aici Anunțul, condițiile de participare și programul de desfășurare.

Bibliografia necesară pentru acest concurs este inclusă în anunț

Concursul constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.09.2023, orele 09 00 – 17 00 ; b) proba scrisă va avea loc în data de  27.09.2023, ora 10 00 ; c) proba orală/interviu va avea loc în data de  29.09.2023, ora 10 00 ; d) afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 29.09.2023, ora16 00 

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • declarație pe propria răspundere privind lucrările științifice prezentate;
 • actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și a gradelor științifice, acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (după caz);
 • copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe Registru general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
 • copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 • lista lucrărilor publicate, relevante pentru postul la care candidează;
 • curriculum vitae format europass în limba română;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 • Absolvent de studii universitare cu examen de licență, în profilul postului;
 • Media generală de minim 7, calculată ca media între media generală pe parcursul anilor de studii și a notei de finalizare de la examenul de licență;
 • Participarea la cel puțin o manifestare științifică cu comunicări;
 • Concursul constă în probă scrisă și interviu
 • Detalii despre condițiile necesare de acceptare pentru posturile Ce-Mont se pot găsi în ROI Ce-Mont.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele se primesc la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava până la data de  06.10.2023, ora 1600, tel.: 0330.110.030.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru postul de Asistent de Cercetare Științifică

 • 21.08.2023 – 22.09.2023 ora 16:00 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 25.09.2023, până la ora 17:00 – selecția dosarelor și afișarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 26.09.2023, până la ora 12:00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 26.09.2023, ora 17:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al selecției dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 27.09.2023, ora 10:00 – susţinerea probei scrise la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 27.09.2023, ora 17:00 – afişarea rezultatelor privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 28.09.2023, până la ora 12:00 – depunerea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 28.09.2023, până la ora 17:00 – soluționarea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava.
 • 29.09.2023, ora 10:00 – susţinerea probei orale/interviu la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 29.09.2023, ora 16:00 – afişarea rezultatelor privind susţinerea probei orale, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava și finalizarea concursului
3 Views