Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 05 mai 2023 – 13 iunie 2023 – Asistent de cercetare științifică în hidrotehnică, hidrologie

În temeiul Legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu”, organizează, în perioada 05 mai 2023 – 13 iunie 2023, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • Asistent de Cercetare Științifică, 1 post, normă întreagă, (asistent de cercetare în hidrotehnică, hidrologie);

Puteți descărca aici Anunțul, condițiile de participare și programul de desfășurare.

Puteți descărca aici bibliografia necesară pentru concursul de asistent de cercetare în hidrotehnică, hidrologie.

Concursul constă în următoarele etape:

a) selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 07 iunie 2023, orele 09:00 – 17:00;
b) proba scrisă va avea loc în data de 09 iunie 2023, ora 10:00;
c) afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 13 iunie 2023, ora 17:00 .

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • declarație pe propria răspundere privind lucrările științifice prezentate; – actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; – copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și a gradelor științifice, acte care
  atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (după caz);
 • copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe Registru general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
 • copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului precum și alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 • lista lucrărilor publicate, relevante pentru postul la care candidează;
 • curriculum vitae format europass în limba română;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; – adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; – alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 • Absolvent de studii universitare cu examen de licență, în profilul postului;
 • Media generală de minim 7, calculată ca media între media generală pe parcursul anilor de studii și a notei de finalizare de la examenul de licență;
 • Participarea la cel puțin o manifestare științifică cu comunicări;
 • Concursul constă în probă scrisă și sau interviu
 • Detalii despre condițiile necesare de acceptare pentru posturile Ce-Mont se pot găsi în ROI Ce-Mont.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele se primesc la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava până la data de  06.06.2023, ora 1600, tel.: 0330.110.030.

Calendarul de desfășurare a concursului pentru postul de Cercetător științific

 • 05.05.2023 – 06.06.2023 ora 16:00 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 07.06.2023, ora 17:00 – selecția dosarelor și afișarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 08.06.2023, până la ora 12:00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 08.06.2023, ora 17:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al selecției dosarelor de înscriere, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 09.06.2023, ora 10:00 – susţinerea probei scrise la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 09.06.2023, ora 16:00 – afişarea rezultatelor privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 12.06.2023, până la ora 12:00 – depunerea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 12.06.2023, până la ora 17:00 – soluționarea eventualelor contestaţii privind susţinerea probei scrise, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava.
 • 13.06.2023, ora 10:00 – susţinerea probei orale/interviu la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava;
 • 13.06.2023, ora 17:00 – afişarea rezultatelor privind susţinerea probei orale, la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava și finalizarea concursului
1 Views