Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 15 noiembrie – 14 decembrie 2022 - Fochist

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  , Centrul de Economie Montană CE-MONT, centru cu personalitate juridică în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu” organizează,  în perioada 15 noiembrie – 14 decembrie 2022, la sediul său din Vatra Dornei, Str. Petreni, nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următorului post vacant de execuție:

 • Fochist ( ½ normă);

Puteți decărca aici bibliografia si tematica concursului.

Puteți decărca aici decizia de organizare a concursului.

Puteți decărca aici anuntul de organizare al concursului.

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 7.12.2022, ora 1500;
b) proba scrisă va avea loc în data de 9 decembrie 2022, ora 1000;
c) interviul va avea loc în data de 13 decembrie 2022, ora 1000.

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate  de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţiile generale şi specifice şi calendarul concursului sunt afişate la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, Str. Petreni, nr. 49, jud. Suceava și pe website www.ce-mont.ro .

Înscrierile se primesc la Serviciul  Financiar, Contabilitate,  Resurse Umane şi Administrativ până la data de 07.12.2022 (inclusiv), ora 1600, tel.: 0330.110.030.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, deserviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

Fochist

 • studii generale;
 • vechime în meseria de fochist – minimum 2 ani;
 • curs calificare profesională fochist;
 • autorizație ISCIR, clasa A, cu viză la zi
 • capacitatea de asumare a responsabilităţilor


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:

 • 15.11.2022 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul CE-MONT şi pe site-ul unităţii www.ce-mont.ro ;
 • 15.11 – 7.12.2022, ora 16.00 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs, la sediul CE-MONT;
 • 7.12.2022, ora 15.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere, la sediul CE-MONT;
 • 08.12.2022, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor, la sediul CE-MONT;
 • 08.12.2022, ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al selecției dosarelor de înscriere, la sediul CE-MONT;
 • 09.12.2022, ora 10.00 – susţinerea probei scrise, la sediul CE-MONT;
 • 09.12.2022, ora 15.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul CE-MONT;
 • 12.12.2022, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei scrise, la sediul CE-MONT;
 • 12.12.2022, ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final privind susținerea probei scrise, la sediul CE-MONT;
 • 13.12.2022, ora 10.00 – susţinerea interviului, la sediul CE-MONT;
 • 13.12.2022, ora 15.00 – afişarea rezultatelor la proba interviu, la sediul CE-MONT;
 • 14.12.2022, ora 12.00 – afişarea la sediul CE-MONT a rezultatelor finale şi finalizarea concursului.
5 Views